Säännöt


1  Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry.

Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi, kotipaikka on Tampere. Piirin toiminta-alueena on maakunnallisesti tai muutoin luontaisesti muodostunut alue.


2   Tarkoitus

Piiri 

-  toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä 

- tukee jäsenyhdistystensä toimintaa  

-  toimii ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin

- on puolueisiin kuulumaton

- toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.


3   Toiminta 

Piiri 

- järjestää erilaisia tilaisuuksia, ohjaa ja kouluttaa jäsenistöään ja tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa

- tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liitolle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa

- tekee aloitteita eläke- ja sosiaaliturvan kehittämiseksi omalla alueellaan.

Toimintansa tukemiseksi piiri voi

- harjoittaa virkistys- ja kuntoutustoimintaa, julkaisutoimintaa ja audiovisuaalista toimintaa sekä majoitus-, kahvila- ja ravintolatoimintaa

- kantaa jäsenistöltään jäsenmaksua, järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa jäsenpalvelutuotteiden myyntiä

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia.


4   Jäsenet

 Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea liiton rekisteröity paikallisyhdistys.

Tukijäseneksi voi hakea muu rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö.

 Piirihallitus hyväksyy uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.

                                                               

5   Jäsenmaksut

 Piirin syyskokous vahvistaa varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksun seuraavaa kalenterivuotta varten.

                                                              

6    Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi voi piirikokous piirihallituksen esityksestä kutsua piirin puheenjohtajana erityisesti ansioituneen henkilön. Piirillä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Kunniajäseniksi voi piirikokous piirihallituksen esityksestä kutsua piirin ja liiton toiminnassa ansioituneita paikallisyhdistysten jäseniä.

Piirin kunniapuheenjohtajasta ja kunniajäsenistä ei suoriteta jäsenmaksua piirille. 


7   Piirin hallinto

Päätäntävaltaa käyttää piirikokous. Päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa piirin hallitus. Luottamustehtäviin voidaan valita vain piiriin kuuluvien paikallisyhdistysten varsinaisia jäseniä. 


8   Piirikokousten aika ja koollekutsuminen


Varsinaiset kokoukset

Piirin on pidettävä vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään huhtikuun 15. päivänä sekä syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen piirikokous pidetään, kun piirikokous tai piirihallitus niin päättää tai vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä tai vähintään kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä yhdistysten päätöksen perusteella piirihallitukselta kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Piirikokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Kokouskutsu

Piirikokousten ajan ja paikan määrää piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille sekä sääntömääräisesti läsnäolo- ja puheoikeutetuille postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.


9   Piirikokousten osanottajat ja aloiteoikeus 


Osallistuminen ja äänioikeus

Piirikokouksiin on kukin varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään yhden (1) äänivaltaisen edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa 60-lukua kohti. Kokousedustus määräytyy yhdistyksen edellisen toimintavuoden viimeisenä päivänä olleen henkilöjäsenmäärän mukaan. Äänioikeus on vain edellisen vuoden jäsenmaksuvelvollisuutensa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Läsnäolo- ja puheoikeus on piirin kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenillä, tukijäsenillä ja piirihallituksen jäsenillä. Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan myöntää muillekin henkilöille.

Päätöksenteko

Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Aloiteoikeus

Piirin varsinaisilla jäsenillä, piirihallituksella ja liiton hallituksella on oikeus aloitteiden tekoon piirikokoukselle. Aloitteet on toimitettava piirihallitukselle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Piirihallitus lähettää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuina kokouskutsun yhteydessä piirin varsinaisille jäsenille.


10 Piirikokousten asiat


Varsinaiset piirikokoukset

Kevätkokous

- Valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

- vahvistaa kokouksen esityslistan

-  asettaa kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat

- käsittelee vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon

- päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- valitsee ehdokkaat liiton valtuustoon ja hallitukseen

- valitsee piirin edustajat liittokokoukseen

- käsittelee aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot.


Syyskokous

- valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

- vahvistaa kokouksen esityslistan

- asettaa kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat

- käsittelee ja vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman

- päättää piirihallituksen jäsenten matkakorvauksista ja tilin-/toiminnantarkastajien palkkioista

- määrää varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruuden

- vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion

- valitsee piirihallituksen puheenjohtajan

- päättää piirihallituksen jäsenten määrästä ja valitsee piirihallituksen jäsenet

- valitsee kaksi (2) tilin-/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin-/varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi

- käsittelee aloitteet sekä piirihallituksen niistä antamat lausunnot.


Ylimääräinen piirikokous

Ylimääräisessä piirikokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.


11   Hallitus


Jäsenet

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan piirin puheenjohtajaksi sekä vähintään viisi (5) ja enintään neljätoista (14) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika saa yhtäjaksoisesti olla enintään neljä (4) vuotta.


Järjestäytyminen

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen ennen toimintakauden alkua. 

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä muita toimihenkilöitä, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolisia. Hallitus voi asettaa avukseen neuvottelu- ja toimikuntia.


Päätösvalta

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.


Kokouskutsu

Hallitus on kutsuttava koolle vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kiireellisiä asioita varten voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa, kuitenkin niin, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua.


Läsnäolo- ja puheoikeus

Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.


Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi mitä säännöt muuten edellyttävät

- panna täytäntöön piirikokousten päätökset ja ohjata toimintaa niiden mukaisesti

- tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi

- ohjata ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa

- valmistella piirikokouksissa käsiteltäviksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle

- toteuttaa liiton suunnitelmien mukaista toimintaa

- huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta  - valita toimihenkilöt ja vahvistaa toimenkuvat.


Piirin kirjanpito ja tilinpäätös voidaan antaa ulkopuolisen hoidettavaksi.    


Piirin toiminta- ja tilikausi

Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilin-/toiminnantarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen piirin kevätkokousta ja ne on palautettava piirihallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen piirikokousta.


Nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


12  Eroaminen ja erottaminen


Jos jäsen päättää erota piiristä, siitä on ilmoitettava kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai piirikokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille kuuluvat sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tapahtuu.

Jos jäsen on toiminut piiriä vahingoittavalla tavalla tai muutoin laiminlyönyt ne velvoitteet, joihin asianomainen on piiriin liittymällä sitoutunut, on piirihallituksella oikeus erottaa tämä.

Jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä piirikokoukselle jättämällä piirihallitukselle osoitettu kirjallinen valitus kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos piirikokous saatuaan liiton hallituksen lausunnon ja kuultuaan piirihallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset, hyväksyy erottamispäätöksen vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä, se tulee voimaan heti.

Piirin jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa kahden (2) kalenterivuoden ajalta, voidaan katsoa piirihallituksen päätöksellä eronneeksi.


13 Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkautuminen


Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta voidaan ottaa esille piirin kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava liiton hyväksyminen.

Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua pidettävässä, sitä varten ilmoitetussa piirikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Piirin purkautuessa sen varat luovutetaan Kansallinen senioriliitto ry:lle.


Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus           4.3.2014            

Hyväksytty liittokokouksessa                    12.6.2014           

Hyväksytty piirin kokouksessa                  20.11.2014

Rekisteröity yhdistysrekisteriin                 12.1.2015